83 Mục: Mục 1 đến mục 10
Xem ngày, kén giờ tốt - Phần III
HÌnh minh họa

MỤC 1: ĐẠI MINH NHẬT

Phàm muốn tạo ra 1 vật, xây dựng 1 công trình, khởi động bất cứ việc chi...rất nên chọn trong 21 ngày được xem là ĐẠI MINH sau đây:
" Tân Mùi, Nhâm Thân, Quý Dậu - Đinh Sửu, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ - Giáp Thân, Đinh Hợi, Nhâm Thìn - Ất Mùi, Nhâm Dần - Giáp Thìn, Ất Tị, Bính Ngọ, Kỷ Dậu, Canh Tuất, Tân Hợi - Bính Thìn, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu. "

Đại Minh là cái sáng rộng lớn lúc Trời Đất khai thông, Thái Dương chiếu đến. Vậy nên trăm việc dùng ngày Đại Minh tất được sự tốt đến.


MỤC 2: KHỞI TẠO .

Phàm khởi đầu chế tạo, xây đắp hay dựng nên 1 sự vật gì, như cất nhà hay đóng thuyền chẳng hạn, muốn đặng thành công và thuận lợi trong mai hậu thì nên chọn trong 10 ngay tốt sau đây:

" Kỷ Tị, Tân Mùi - Giáp Tuất, Ất Hợi - Ất Dậu - Kỷ Dậu, Nhâm Tý - Ất Mão, Kỷ Mùi, Nhâm Thân ".
Lại nên chọn ngày có: trực Thành, trực Khai . Rất tốt.

MỤC 3: TU TẠO.

Tu là sửa sang, sửa đổi, thêm bớt. Tạo là làm ra.
Có 8 ngày Đại du tu, các ngày này, các Hung thần đều về chầu Thượng Đế, nhân đó mình nên trộm tu tạo, việc chi cũng không bị trở ngại. 8 ngày đó là: " Nhâm Tý, Quý Sửu, Bính Thìn, Đinh Tị, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu.".

* 8 ngày trên đây có 2 ngày kế tiếp nhau, và 6 ngày kế tiếp nhau. Vậy tu tạo việc chi phải làm cho xong trong 2 ngày liên tiếp đó ( hay 6 ngày liên tiếp đó) không nên để trễ qua ngày khác. 8 ngày này chính ý là sửa chữa hơn tạo ra vì DU TU là trộm sửa chữa mà. Nếu ta làm lấn qua ngày khác, thì Hung Thần đã xuống trần, e không tốt vậy.


MỤC 4: LỢP NHÀ, CHE MÁI, LÀM NÓC.

Lợp nhà, che hiên, che mái, làm mui ghe, lợp mui ghe, làm các loại nóc để che mưa, nắng gió....nên chọn trong 23 ngày tốt sau đây:

" Giáp Tý, Mậu Thìn, Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Quý Mùi, Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Quý Tị, Ất Mùi, Kỷ Hợi, Tân Sửu, Quý Mão, Giáp Thìn, Ất Tị, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Tân Hợi, Nhâm Tý, Giáp Dần.

MỤC 5: ĐỘNG ĐẤT BAN NỀN.

Trước khi cất nhà hay xây dựng 1 công trình nào phải dọn 1 chỗ tất có sự động đất. Động đất là như cuốc đào xới đất...khiến cho bằng phẳng để làm nền xây dựng. Vậy nên chọn trong 15 ngày tốt khởi công:
" Giáp Tý, Quý Dậu, Mậu Dần, Kỷ Mão, Canh Thìn, Tân Tị, Giáp Thân, Bính Tuất, Giáp Ngọ, Bính Thân, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý, Giáp Thìn, Quý Sửu."
Nên chọn ngày có các Sao: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Huỳnh Đạo, Nguyệt Không
Nên chọn các trực: Trừ, Định, Chấp, Thành, Khai.
Không nên chọn ngày có các Hung Sát: Thổ Ôn, Thổ Cấm, Thổ Phủ, Thổ Kỵ, Thiên Tặc, Nguyệt Kiên Chuyển Sát, Thiên Địa Chuyển Sát, Cửu Thổ Quỷ.
Kỵ các ngày có trực: Kiên, Phá, Bình, Thu.
Ngày Quý Mùi, Ất Mùi, Mậu Ngọ: Đại Kỵ Động Thổ.

MỤC 6: XÂY ĐĂP NỀN, TƯỜNG

Xây đắp nền nhà, dinh thự, chùa...hoặc xây đắp tường vách, nên chọn trong 20 ngày tốt sau:
" Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Canh Ngọ, Tân Mùi, Kỷ Mão, Tân Tị, Giáp Thân, Ất Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Bính Ngọ, Đinh Mùi, Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dần, Ất Mão, Canh Thân, Tân Dậu ".
Nên gặp các Sao tốt: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Không Thiên Ân, Huỳnh Đạo,

Nên gặp các trực: Trừ, Định, Chấp, Thành, Khai.
Riêng mục xây đắp tường vách nên gặp Phục Đoạn & trực Bế.

Nên tránh các Hung Tinh: Thổ Ôn, Thổ Cấm, Thổ Phủ, Thổ Kỵ, Thiên Tặc, Nguyệt Kiên Chuyển Sát, Thiên Địa Chuyển Sát, Cửu Thổ Quỷ

Kỵ gặp các trực: Kiên, Phá, Bình, Thu.

Kỵ làm 3 ngày: Quý Mùi, Ất Mùi, Mậu Ngọ.

MỤC 7: KHỞI CÔNG LÀM GIÀN GÁC.


Trong mục cất nhà thường có làm giàn gác. Giàn là như giàn trò, giàn Bếp, cất giàn để xây dựng cao ốc.....Gác là sàn gác, gác lửng, gác lầu....Khởi công làm giàn gác nên chọn trong 23 ngày tốt sau đây:

" Kỷ Tị, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Ất Dậu, Mậu Tý, Canh Dần, Ất Mùi, Kỷ Hợi, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Ất Mão, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu. "

Nên gặp các sao: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Nguyệt Không.
Nên kỵ các Sao Hung sát: Chánh Tứ Phế, Thiên Tặc, Địa Tặc, Hỏa Tinh, Nguyệt Xung, Tứ Tuyệt, Diệt Một, Thiên Địa Hoang Vu, Xích Khẩu, Đại Không Vong, Tiểu Không Vong, Phủ Đầu Sát, Mộc Mã Sát, Đao Chiến Sát, Phá bại Nhật

MỤC 8: ĐẶT TÁNG .

Ngày đặt táng để dựng cột hoặc gắn cửa kê gác...nên chọn trong 39 ngày tốt sau đây:

" Giáp Tý, Ất Sửu, Bính Dần, Mậu Thìn, Kỷ Tị, Canh Ngọ, Tân Mùi, Giáp Tuất, Ất Hợi, Mậu Dần, Kỷ Mão, Tân Tị, Nhâm Ngọ, Quý Mùi, Giáp Thân, Đinh Hợi, Mậu Tý, Kỷ Sửu, Canh Dần, Quý Tị, Ất Mùi, Đinh dậu, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh tý, Nhâm Dần, Quý Mão, Bính Ngọ, Mậu Thân, Kỷ Dậu, Nhâm Tý, Quý Sửu, Giáp Dần, Ất Mão, Bính Thìn, Đinh Tị, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu. "

Nên chọn các ngày có các Sao: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Phúc, Thiên Phú, Thiên Hỷ, Thiên Ân, Nguyệt Ân.
Nên gặp các trực: Mãn, Bình, Thành, Khai.
Nên kỵ các Hung Sát: Chánh Tứ Phế, Thiên Tặc, Địa Tặc, Thiên Hỏa, Địa Hỏa.

MỤC 9: DỰNG CỘT .

Dựng cột tức đặt cột lên táng, hoặc trồng cột nên chọn trong 4 ngày: Dần, Thân, Tị, Hợi vì 4 ngày này gọi là Tứ Trụ

Nhưng chọn được ngày Bính Dần, Tân Tị, Kỷ Hợi, Mậu Thân thì tốt hơn những ngày Dần, Thân, Tị, Hợi khác.

MỤC 10: GÁC ĐÒN ĐÔNG.
Trước tiên cho nói rõ 1 tý về cái tên của nó. Thưc ra ngày xưa người ta làm nhà là Tọa Nam - Hướng Bắc, nên trục ngang của nhà là trục Đông-Tây, thành thử chính xác phải gọi nó là Đòn Đông, chứ không phải Đòn Dông như hiện nay. Có lẽ có thời gian nó dần trại đi mà thành chữ " dông" vậy.

Trong các mục thuộc về cất nhà thì gác Đòn Đông hệ trọng nhất ! Vì nó là cái rường nhà, chỗ cao thượng hơn hết của cái nhà. Muốn nhà ở được yên ổn và thịnh tiến nên chọn trong 36 ngày tốt sau đây:

" Giáp Tý, Ất Sửu, Đinh Mão, Mậu Thìn, Kỷ Tị, Canh Ngọ, tân Mùi, Nhâm Thân, Giáp Tuất, Bính Tý, Mậu Dần, Canh Thìn, Nhâm Ngọ, Giáp Thân, Bính Tuất, Mậu Tý, Canh Dần, Giáp Ngọ, Bình Thân, Đinh Dậu, Mậu Tuất, Kỷ Hợi, Canh Tý, Tân Sửu, Nhâm Dần, Quý Mão, Ất Tị, Đinh Mùi, Kỳ Dậu, Tân Hợi, Quý Sửu, Ất Mão, Đinh Tị, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Hợi.

Nên chọn các Sao: Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Thiên Phúc, Thiên Phú, Thiên Hỷ, Thiên Ân, Nguyệt Ân.

Nên chọn các Trực: Mãn, Bình, Thành, Khai .

Nên kỵ các Sao xấu: Chánh Tứ Phế, Thiên Tặc, Địa Tặc, Thiên Hỏa, Địa Hỏa.

Chú ý: Trong ngày dựng cột, nếu kịp lúc gác đòn đông thì gác luôn khỏi chọn ngày gác đòn đông, vẫn tốt như thường.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top