Khôn trạch
Hình minh họa
坤宅八卦方位

坤宅乾門,老昜老陰之正配。乾金為外爻在上,坤土為內爻而在下,天地否之象也,且內生外,陰助昜長,否而反泰之兆,況延年得地, 伕婦相宜,主丁財足。若開艮門,則生气木剋艮土,開兌門則純陰不化,切忌震巽之木,克坤宮之土。

靜宅一進,乾門延年司宅,左上吉,伏位亦吉,右房不吉,房前乾后兌乃忌東方之木。

Khôn trạch bát quái phương vị

Phiên âm:

Khôn trạch Kiền môn, lão dương lão âm chi chánh phối. Kiền kim vi ngoại hào tại thượng, Khôn thổ vi nội hào nhi tại hạ, "Thiên Địa Phủ" chi tượng dã. Thả nội sanh ngoại, âm trợ dương trưởng, phủ nhi phản thái chi triệu, huống Diên Niên đắc địa. Phu phụ tương nghi, chủ đinh tài túc. Nhược khai Cấn môn, tắc Sanh Khí mộc khắc Cấn thổ. Khai Đoài môn tắc thuần âm bất hóa. Thiết kị Chấn Tốn chi mộc, khắc Khôn cung chi thổ.

Tĩnh trạch nhất tiến, Kiền môn Diên Niên ti trạch. Tả thượng cát, Phục Vị diệc cát. Hữu phòng bất cát. Phòng tiền Kiền hậu Đoài nãi kị đông phương chi mộc.

Dịch xuôi diễn ý:

Nhà Khôn thổ với cửa Kiền kim là tượng chính phối giữa lão âm và lão dương. Đây có nghĩa là nhà có âm dương trọn đầy đủ để mà sinh hóa. Theo phép lấy Trùng Quái trong kinh dịch, cửa Kiền kim ở ngoài nên để quẻ Kiền (☰) ở bên trên, và chủ Khôn thổ ở trong nên để quẻ Khôn (☷) ở bên dưới. Vậy là được tượng quẻ "Thiên Địa Phủ".

☰ Kiền (Thiên)

☷ Khôn (Địa)

Thiên Địa Phủ

Chủ thuộc thổ và cửa thuộc kim, khi so đôi là tương sinh, tức là vô hình khí từ ở trong nhà sinh ra ngoài. Đây có thể là điều bất lợi do thoát khí, nhưng thực chất là tượng âm trợ giúp dương thêm tăng trưởng. Như vậy là điềm không sai trái lớn cho lắm. Tuy vậy, nhà có cửa Kiền so với chủ Khôn, thừa Diên Niên cát tinh theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh Diên Niên, tức sao Vũ Khúc, thuộc dương kim bay nhập cung chủ thuộc thổ, khi so đôi là tương sinh. Sao Vũ Khúc được chỗ đứng gọi là đắc vị và mang may mắn đến cho nhà ứng vào những năm tháng thuộc kim. Chính vì vậy cửa ở đúng chỗ tốt. Trong nhà vợ chồng tương hợp, người thì khỏe mạnh và tiền của vững đạt.

Nếu nhà Khôn làm cửa ở cung Cấn tức là tượng chính phối giữa lão âm và trung nam. Nhà có đủ âm dương để sinh hóa. Tượng quẻ là “Sơn Địa Bác”. Chủ và cửa đều thuộc thổ, khi so đôi đặng tỉ hòa. Tuy là tượng: "nhị thổ tương tịnh, trạch điền vi phú, gia đạo hưng long” do vô hình khí thịnh thổ mà tự sinh kim, nhưng vì nhà thừa Sinh Khí, tức Tham Lang tinh, theo phép Bát Biến Du Niên. Cát tinh thuộc dương mộc nhập cung chủ thuộc thổ, khi so đôi là tương khắc, tinh khắc nhà. Vì vậy cát tinh trở nên hung vào những năm tháng thuộc mộc và không còn tốt nhất là thời gian ở đến lâu sau. Vì vậy nhà này chỉ xếp vào loại tốt bậc thứ hai.

Nếu nhà Khôn làm cửa ở cung Đoài tức là tượng thiếu nữ và lão mẫu chung sống một nhà. Tượng này là thuần âm. Tượng quẻ là "Trạch Địa Tụy". Theo phép Bát Biến Du Niên nhà thừa Thiên Y, tức Cự Môn tinh. Cát tinh thuộc thổ và bay nhập cung chủ thuộc thổ, khi so đôi đặng tỉ hòa. Cát tinh trở nên tốt vào bậc nhất và mang đến cho nhà nhiều may mắn ứng vào những năm tháng thuộc thổ. Như vậy làm cửa tại cung Đoài cũng tốt nhưng nhà thịnh âm thì dương phải suy. Vì vậy, chủ chỉ được hưởng lợi trong giai đoạn đầu, ở đến lâu sau sẽ bất lợi và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Nhà Khôn rất kị làm cửa ở các cung Chấn và Tốn vì các cung này đều thuộc mộc. Cửa sẽ khắc cung chủ và theo phép Bát Biến Du Niên nhà thừa các hung tinh. Chủ Khôn với cửa Chấn thừa hung tinh Họa Hại. Chủ Khôn với cửa Tốn thừa hung tinh Ngũ Quỷ. Bởi thế không nên làm nhà vừa Đông Trạch lẫn với Tây Trạch là vậy.

Nhà Khôn cũng có cửa Khôn [Nhận xét riêng, những sách Việt văn khi đề cập Khôn Trạch, có thể là cách này, sẵn phân luận để cho trọn ý] là tượng hợp phối giữa 2 lão âm. Tượng này là thuần âm, cho nên bất hóa. Tượng quẻ là Bát Thuần Khôn. Theo phép Bát Biến Du Niên, nhà Khôn với cửa Khôn thừa Phục Vị, tức Phụ Bật tinh. Cát tinh thuộc dương mộc bay vào cung chủ thuộc thổ, khi so đôi là tương khắc, tinh khắc nhà. Cát tinh trở nên hung và ứng vào những năm tháng thuộc mộc. Do là tượng "nhị chủ tương tịnh, đồng điền vi phú” cũng được lợi. Như vậy làm cửa tại cung Phục Vị thì cũng được tốt. Nhà phát giầu có ở mức trung trong giai đoạn đầu và ở đến lâu sau, nhà thịnh âm thì dương phải suy, khiến đàn ông yểu vong và đời sống ra cô quả không con nối dòng.

Ở tĩnh trạch chỉ 1 thức tiến tới. Như vừa trình bày ở trên, nhà chủ Khôn chỉ có cửa Kiền thừa Diên Niên là tinh tốt nhất; cho nên nhà này gọi là Diên Niên trạch thuộc Tây Tứ Trạch. Các phòng bên phải cũng như cung Phục Vị đều tốt do là cung Đoài thừa Thiên Y và cung Kiền thừa Diên Niên. Các cửa phòng từ Kiền qua Đoài đều kị hướng về Đông thuộc mộc vì các cung này đều là kim sẽ khắc ra cửa là điều không nên.

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Tử vi - Phong thủy : Vận mệnh của bạn do bạn làm chủ ... ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Về tôi: Tôi không phải là thầy bói, thầy địa lí, thầy tử vi nhưng người ta vẫn gọi tôi là thầy!.
Nội dung trên website này chỉ sưu tâm trên mạng internet.
Liên kết:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|


Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top